Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenie
 2. Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 3. Ceny tovaru

 4. Dodacia lehota

 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 6. Ochrana osobných dát
 7. 
Záverečné ustanovenie


1. Všeobecné ustanovenia
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (č. 102/2014 Z.z.). Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Obchodným zákonníkom, č. 513/1991 Zb., všetko v znení noviel. Nákup v internetovom obchode www.ecofurnstore.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP) v rámci Slovenskej republiky, ako aj Českej republiky.


Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP. 
Predávajúci: 
PREMIUM STUFF, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava
Spoločnosť registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 92331/B
IČO: 47419911
DIČ: 2023873588 
Spoločnosť je platiteľ DPH.
Zákazník:
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. 
Tovar: 
Všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu ecofurnstore.eu. 


 2. Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
Kúpna zmluva je zmluva uzatvorená na diaľku na základe elektronickej objednávky kupujúceho. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. 


Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie týchto podstatných náležitostí: 
kontaktné údaje kupujúceho - meno a priezvisko, názov, obchodná firma a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho; IČO, DIČ a IČ DPH kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH; telefón a e-mail,

kód tovaru, ktorý jednoznačne určuje predmet objednávky (číselné označenie tovarov podľa druhu, uvádzané v cenníku elektronického obchodu) a cena tovaru, požadované množstvo tovaru,

vybraný spôsob platby,

vybraný spôsob dodania tovaru a adresa pre dodanie tovaru.

Prijatá elektronická objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej ceny a jeho prevzatím.


3. Ceny tovaru 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke: formou hotovostnej platby pri osobnom odbere, dobierkou kuriérom v mieste dodania tovaru, platobnou kartou online, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.  


Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. 


Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. 


Zvýhodnené ceny tovaru sú zreteľne označené symbolom 'akcia'. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene. 


Každá objednávka je záväzná (Občiansky zákonník § 544-545, zákon č 40/1964 Sb) podľa našich obchodných podmienok. V prípade, že si kupujúci zvolil ako spôsob doručenia dobierku kuriérom a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, bude sa toto konanie považovať za porušenie 'Obchodných podmienok' a 'Kúpnej zmluvy'.


Ak nebude objednávka zaslaná na dobierku kuriérom zákazníkom vyzdvihnutá, bude požadované uhradenie vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a manipulačný poplatok (tzv. zmluvná pokuta) vo výške 10 EUR. Upozorňujeme, že všetky nesplatené požiadavky, budú postúpené na vymáhanie vrátane všetkých nákladov s tým spojených a úrokov z omeškania vo výške 0,5% za každý deň. Odoslaním objednávky súhlasíte s našimi obchodnými podmienkami a v prípade neodobratia dobierky kuriérom s uhradením poplatku za odoslanie tovaru v tejto výške.


4. Dodacia lehota 
Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom (kuriérom alebo osobne). 
Dodacia lehota začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú nutné pre včasné vybavenie objednávky. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe kuriérom alebo iným prepravcom, zvyčajne do 5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, najneskôr však do 14 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nebude dlhodobo na sklade alebo nebude možné dodať prepravcovi v dohodnutej lehote, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť. Ak za nedodaný tovar vopred zaplatíte, svoje peniaze dostanete samozrejme späť a to do 14 dní od vzájomnej dohody. 


V prípade zvolenej platby vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 10tich dní od objednania. Ak do tejto lehoty nebudú pripísané peniaze na účet, bude objednávka stornovaná a tovar daný ďalej do predaja. Tovar zasielame až po pripísaní celej čiastky na účet (t.j. vrátane poštovného). Povinnosť predávajúceho dodať objednaný tovar je splnená jeho odovzdaním kupujúcemu v dohodnutom mieste plnenia alebo okamihom odovzdania na prepravu dopravcovi (prepravnej službe) na miesto určenia. 


5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka č 367/2000 odstúpiť od zmluvy, a to do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak kupujúci rozhodne, kontaktuje predajcu, že žiada o odstúpenie od zmluvy, uvedie číslo objednávky, meno a dátum nákupu. Uvedený tovar pošle späť v uvedenej lehote na adresu predávajúceho: Premium Stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava. Vrátené zásielky nebudú prijaté na dobierku. Odporúčame poslať tovar ako poistenú zásielku a zvoliť vhodný obal, pretože predajca neručí za prípadnú stratu či poškodenie zásielky pri preprave.  Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 7 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), spotrebiteľ musí poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu dokázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu. Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru budú peniaze za tovar vrátené kupujúcemu prevodom na jeho účet alebo zloženkou a to najneskôr do 30 pracovných dní po fyzickom obdržaní a prekontrolovaní tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.


6. Ochrana osobných údajov 
S Vašimi osobnými údajmi zaobchádzame a nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od vás k nám a naopak. Nespracúvame žiadne z Vašich osobných údajov, ako napr. adresu, mailovú adresu, či telefónne číslo na marketingové účely. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať. V rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.  Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov: 

 • Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. 

 • Právo na prístup k osobným údajom. 

 • Právo na opravu osobných údajov. 

 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov. 

 • Právo namietať. 

 • Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 


 
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a chod nášho webu. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefónne číslo na dodanie Vami objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú nájdete v informácii ako chránime Vaše osobné údaje v našom internetovom obchode podľa čl. 13 nariadenia GDPR.


Vašou objednávkou v našom webovom obchode zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.


Ako chránime vaše osobné údaje v našom internetovom obchode?
Prevádzkovateľom internetového obchodu www.ecofurnstore.eu je Premium stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, IČO:47 419 911, DIČ: SK 23873588
Vždy budeme postupovať podľa zákonov. Vždy sa môžete obrátiť na našu spoločnosť. Upozorňujeme Vás na zmenu právnej úpravy ochrany osobných údajov, ktorú priniesol zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZnOOÚ“) spolu s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 25. 5. 2018. V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. budete mať od 25. 5. 2018 právo požadovať informácie a prístup k spracúvaniu Vašich osobných údajov, právo na opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na prenosnosť osobných údajov. Vaše práva môžete uplatniť písomne, elektronicky alebo telefonicky na adrese našej spoločnosti alebo na našej webovej stránke www.ecofurnstore.eu. Aby sme vám mohli poskytnúť všetky služby, potrebujeme o vás vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona ZnOOÚ, a to v rozsahu: meno a priezvisko, príp. titul, pokiaľ si ho uvediete v objednávke, adresa doručenia, číslo telefónu a emailová adresa. My sa týmto zákonom pri používaní vašich údajov riadime. Zaväzujeme sa, že budeme s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.Vaše údaje uchovávame bezpečne: Údaje o vás sú umiestnené v chránenej databáze, pri nákupe používame šifrované spojenie, aby žiaden z údajov neunikol po ceste od vás k nám a naopak.

Nespracúvame žiadne z Vašich osobných údajov, ako napr. adresu, mailovú adresu, či telefónne číslo na marketingové účely. Z tohto dôvodu od Vás nežiadame súhlas na spracúvanie osobných údajov na tento účel.

Ako dlho ukladáme Vaše osobné údaje. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať Vaše osobné údaje, anonymizujeme Vaše osobné údaje v našich databázach a informačných systémoch. Máme nastavené prísne vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie neuchovávame dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní ich spracúvať.

Profilovanie a automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov. Automatizované spracúvanie je také spracúvanie osobných údajov, pri ktorom sú používané výhradne automatické informačné systémy, napríklad IT aplikácie, softvér, elektronické kalkulačky a pod. Profilovanie sa používa za účelom vyhodnotenia Vašich konkrétnych osobných podmienok. Cieľom profilovania je poskytnutie kvalitných služieb presne podľa Vašich predstáv. Radi by sme Vás informovali, že v rámci spracúvania Vašich osobných údajov nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracúvanie Vašich osobných údajov.Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov? Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:
Právo na poskytnutie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Obsahom informácie sú najmä totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemca alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, doba uchovávania osobných údajov, oprávnení prevádzkovatelia, výpočet Vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, zdroj spracúvaných osobných údajov, informácie, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.
Právo na prístup k osobným údajom. Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte právo na prístup k informáciám o účeloch spracúvania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o Vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.
Právo na opravu osobných údajov. Spracúvame Vaše neaktuálne, či nepresné osobné údaje? Zmenili ste napríklad adresu bydliska? Informujte nás prosím, a my osobné údaje opravíme.
Právo na výmaz (právo byť zabudnutý).V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky pre vymazanie osobných údajov. Môže nastať situácia, kedy máme povinnosť alebo máme oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje, ktorý prevažuje nad Vašimi záujmami. V tomto prípade sme oprávnení ponechať si Vaše osobné údaje.
Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje spracúvali výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody alebo osobné údaje zablokovali.
Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi alebo inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje Vami určenému subjektu v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.
Právo namietať. Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že spracúvanie osobných údajov vykonávame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa prosím na nás a požiadajte nás o vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.
Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Môžete sa kedykoľvek obrátiť s Vašim podnetom, či sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk, adresa pre elektronický poštový styk: statny.dozor@pdp.gov.sk.V našom internetovom obchode nezadávate žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na vašich účtoch.Počas vašej návštevy sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky a chod nášho webu. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefónne číslo na dodanie Vami objednaného tovaru). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.Zoznam sprostredkovateľov s uvedením služieb, ktoré nám poskytujú: ReMax Courier Service, spol. s r.o. Albína Brunovského 6, Bratislava 94105, Ičo: 35 825 456 (prepravné služby) Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 85101 Bratislava, Ičo:48 136 999 (prepravné služby) Agriom, s.r.o. Hornozoborská 73, 94901 Nitra, Ičo: 36 532 592 (účtovnícke a audítorské činnosti) STALKER MEDIA s.r.o., Polnokesovská 1668, 95115 Mojmírovce, Ičo: 44 093 721 (poradenstvo v oblasti informačných technológií) Slevomat.CZ, s.r.o. – organizačná zložka slovensko, Mlynské Nivy 73, 82105 Bratislava, Ičo: 46 031 103 (obchodné činnosti)

Vašou objednávkou v našom webovom obchode zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že ako predávajúci budeme v procese uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy spracúvať vaše osobné údaje bez vášho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov bude vykonávané v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na vybavenie objednávky, dodanie tovaru a plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán.Subjekty verejnej správy a iné subjekty. Sme viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť. Výnimkou tejto povinnosti je poskytovanie informácií a osobných údajov vybraným subjektom verejnej správy a iným subjektom, ktorí sú na to oprávnení zo zákona. Ide najmä o nasledovné subjekty: súdy, orgány činné v trestnom konaní, súdni exekútori, správcovia pohľadávok štátu, orgány verejnej moci, a pod.

Prenos osobných údajov. Vaše osobné údaje neprenášame do tretej krajiny a ani medzinárodnej organizácii.
Tento dokument bude pravidelne aktualizovaný.7. Záverečné ustanovenia 
Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. 
Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky vtedy, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté inak.
Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje bez výhrad všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj platnú výšku ceny objednaného tovaru (vrátane expedičných a dopravných nákladov) uvedenú v cenníku internetového obchodu. V prípade, že kupujúci požiada o opakované doručenie, bude mu zásielka znovu zaslaná a cena za dobierku bude zaťažená dvojnásobným poštovným a balným. 


Kontaktné údaje predávajúceho:

Premium Stuff, s.r.o., Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava, Slovenská republika
Adresa elektronické pošty: info@ecofurnstore.eu 
Telefon: +421 948 441153

Tieto obchodné podmienky sú platné od 17.4.2020

×
Používaním našich stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú dodávať kvalitnejšie služby. Viac informácií.
OK